Uitstel van betaling

Bij uitstel van betaling is er meestal sprake van een onderneming, die tijdelijk niet in staat is om zijn betalingsverplichtingen aan derden te voldoen. Als er zich financiële problemen voordoen en er wordt geen actie ondernomen in de vorm van een uitstel van betaling, dan kan dit leiden tot een faillissement.

Uitstel van betaling aanvragen
Als een ondernemer in de gaten krijgen, dat het niet meer mogelijk is om schulden en lopende vorderingen te betalen, dan heeft de ondernemer de mogelijkheid uitstel van betaling aan te vragen. De ondernemer kan zelf de uitstel van betaling aanvragen bij de rechtbank. De aanvraag wordt gedaan in de vorm van een verzoekschrift, die vergezeld moet gaan van financiële gegevens. De rechtbank kan aan de hand daarvan de financiële situatie van de onderneming beoordelen. Als het lijkt alsof een faillissement onafwendbaar is, maar er bestaat nog wel enige twijfel, dan is het ook mogelijk om naast het verzoek tot uitstel van betaling, een verzoek tot faillissement in te dienen. Dan zal eerst beoordeeld worden of het nog zinvol is om de aanvraag tot uitstel van betaling goed te keuren.

Afwijzing uitstel van betaling
De rechtbank zal zeker niet in alle verzoeken tot uitstel van betaling akkoord gaan. Er moet natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als daaraan voldaan wordt, kan het verzoek wel meteen worden ingewilligd. Een rechtbank zal bijvoorbeeld geen uitstel van betaling verlenen als er sprake is van het met opzet benadelen van schuldeisers, of als een van de schuldeisers in totaal recht heeft op meer dan een kwart van de schuld en tegen is, als een derde deel van de schuldeisers het niet eens is met het verzoek of als direct al blijkt dat het verzoek niet zal leiden tot de oplossing voor de financiële problemen.

Bewindvoerder
Als de aanvraag voor uitstel tot betaling is toegewezen, dan zal de bewindvoerder belast worden met de taak toezicht te houden op de boedel van de onderneming. In wezen is de taak van de bewindvoerder enigszins te vergelijken met de taak van de curator, maar wel beperkter. De bewindvoerder zal zich namelijk alleen richten op de financiële handelingen binnen de onderneming.

.