Curatele

Een onder curatele stelling is een maatregel, die door een kantonrechter kan worden opgelegd op het moment dat een meerderjarig persoon niet meer in staat is om zijn persoonlijke en financiële belangen te behartigen. Er zijn een aantal redenen in de wet opgesomd, die aanleiding kunnen geven voor curatele.

Gronden voor curatele
De gronden die worden opgesomd in de wet zijn limitatief en komen neer op het aanwezig zijn van een geestelijke stoornis, verkwisting of gewoonte van drankmisbruik, waardoor de betrokkene zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen, aanstoot geeft in het openbaar of de eigen veiligheid of die van andere in gevaar brengt. In de praktijk komt het erop neer dat er sprake is van een meerderjarige, waar een van voornoemde gronden op van toepassing is, die niet in staat is om zijn persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen te behartigen.

Gevolgen van curatele
Als een meerderjarig persoon onder curatele wordt gesteld, heeft dit tot gevolg dat de persoon niet meer in staat wordt gesteld om op zelfstandige wijze rechtshandelingen te verrichten. De handelingsbekwaamheid van betrokken wordt daarmee dus sterk beperkt. Degene die als curator is aangesteld, zal in deze dan ook beslissingen kunnen nemen die betrekking hebben op de persoonlijke situatie en de financiële situatie van degene die onder curatele is gesteld.

Aanvraag van curatele
Curatele kan worden aangevraagd bij de rechtbank in de gemeente waar men woonachtig is. Een curatele kan door iemand zelf worden aangevraagd, maar ook door een partner of door familieleden tot in de vierde graad. Ook de officier van Justitie kan in voorkomende situaties curatele aanvragen, als er bijvoorbeeld geen familieleden meer zijn. Degene die het aanvraagt en de persoon voor wie de curatele wordt aangevraagd moeten in Nederland woonachtig zijn. Overigens hoeft de persoon voor wie curatele wordt aangevraagd geen toestemming te verlenen, maar de rechtbank kan wel rekening houden met eventuele bezwaren. Voor het aanvragen van curatele kan gebruik gemaakt worden van een formulier, die bij de rechtbank kan worden opgevraagd. Er zijn ook websites waarop het formulier gedownload kan worden. Een advocaat is niet nodig bij de aanvraag.

Curatele voor bedrijven
Curatele staat in zijn algemeenheid bekend als maatregel voor particulieren, maar dat neemt niet weg dat ook bedrijven en ondernemingen onder curatele kunnen worden gesteld. In dat geval kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een bewindvoerder of een curator, die wordt aangesteld door de rechtbank en waarbij het bedrijf onder curatele wordt gesteld.

.