Curator

Wat is een curator?
Sommige volwassenen kunnen hun financiële belangen zelf niet goed behartigen. Om deze personen te beschermen, kent de wet de maatregel curatele. Als iemand onder curatele wordt gesteld, dan wordt deze persoon handelingsonbekwaam. Hij of zij krijgt dan een curator aangewezen. Een curator is door de rechter aangewezen om het beheer uit te voeren over de bezittingen van een persoon. Dit betekent dat iemand zelf geen financiële en persoonlijke beslissingen meer mag nemen zonder toestemming van zijn curator.  

Grote invloed
De curator moet altijd toestemming geven als de curandus een zakelijke beslissing wilt nemen. Hierbij kan het gaan om beslissingen als:

  • Naar welke kledingzaak de curandus gaat (duur of goedkoop)
  • Of de curandus lid blijft of kan worden van sportverenigingen
  • De keuze van de energiemaatschappij

Op het moment dat een curandus zonder toestemming van zijn curator een overeenkomst sluit, is deze overeenkomst vernietigbaar.

Wanneer
Als iemand onder curatele wordt gesteld, heeft dit vaak vergaande gevolgen. Volgens de wet kan dit alleen:

  • wegens een geestelijke stoornis:  het moet dan gaan om een geestelijke stoornis waardoor de gestoorde niet in staat is of wordt bemoeilijkt zijn belangen waar te nemen.
  • wegens verkwisting: tegenwoordig wordt er nog nauwelijks een ondercuratelestelling uitgesproken door de rechtbank op grond van verkwisting. Het is namelijk heel moeilijk om te bepalen of iemand zijn vermogen verkwist. Een curandus die die wegens verkwisting onder curatele gesteld is, mag vaak alleen een bepaald aantal handelingen niet meer verrichten.
  • wegens gewoonte van drankmisbruik: het gaan hierbij om een vorm van drankmisbruik waardoor iemand zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, of in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Twee situaties
Een curator kan optreden in twee verschillende situaties:

Bij curatele
De curator is aangesteld als financieel beheerder van een persoon die onder curatele is gesteld. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus, de persoon die onder curatele is gesteld.  De positie van de curator is in deze situatie vergelijkbaar met die van ouder of voogd.

Bij insolventies
Bij een insolvent kan iemand niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoen. In zo`n geval kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd. De curator dient dan in het belang van de schuldeisers de boedel van de faillietverklaarde te verkopen. Ook dient hij binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo mogelijk de schuldeisers een uitkering te voldoen. 

Start van werk                                                                                                                                
Het werk van de curator start op het moment dat hij van de rechtbank heeft vernomen dat hij tot curator is benoemd. Een curator moet rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

.